I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu Queen Of The Year jest K M K PRESTIGE 2 SP Z O O z siedzibą w Piasecznie zwana dalej Queen Of The Year
 2. Partnerem konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy.
 3. Użycie nazwy konkursu oraz znaku firmowego konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody organizatora konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
 4. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej.

II ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

 1. Ogólnopolski konkurs Queen Of The Year ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.
 2. W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły: Miss Queen Of The Year, Pierwsza Vice Miss, Druga  Vice Miss, Miss Foto
 3. Queen Of The Year zastrzega sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość nagród nieregulaminowych będzie większa niż ilość tytułów głównych.

III PRZEBIEG KONKURSU

 1. 1.    Casting
  • Castingi mają na celu wyłonienie kandydatek do półfinałów.
  • Kwalifikowanie uczestniczek do półfinału następuje w wyniku głosowania przez jury.
  • Casting składa się z czterech części.
   • W pierwsza części castingu uczestniczki uzupełniają ankiety, przedstawiają się jury oraz robione są im zdjęcia do dokumentacji konkursowej (polaroidy).
   • W drugiej części castingu przeprowadzane jest krótkie szkolenie do prezentacji w trzeciej części castingu.
   • W trzeciej części castingu uczestniczki prezentują się w strojach kąpielowych oraz sukienkach koktajlowych.
   • W czwartej części castingu zostają ogłoszone wyniki
  • Jurorzy głosują przydzielając punkty w skali 1-5 za każde wyjście
  • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do możliwości organizowania internetowych castingów
  • Organizator konkursu ma prawo udzielenia ,,Dzikiej karty” uprawniającej do udziału uczestniczki w półfinale
 2. Półfinał
  • Półfinały mają na celu wyłonienie kandydatek do finału.
  • Kwalifikowanie uczestniczek do finału następuje w wyniku głosowania przez jury.
  • Półfinał składa się z trzech części.
   • W pierwszej części półfinału przeprowadzane jest krótkie szkolenie do prezentacji w drugiej części półfinału.
   • W trzeciej części półfinału uczestniczki prezentują się w strojach kąpielowych oraz sukienkach koktajlowych.
   • W trzeciej części półfinału zostają ogłoszone wyniki
  • Organizator zastrzega sobie prawo do dołożenia dodatkowego wyjścia uczestniczek np. w strojach projektantów bądź w strojach dostarczonych przez sponsorów.
  • Jurorzy głosują przydzielając punkty w skali 1-5 za każde wyjście
  • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do możliwości organizowania internetowych półfinałów
  • Organizator konkursu ma prawo udzielenia ,,Dzikiej karty” uprawniającej do udziału uczestniczki w finale
  • Sponsorzy oraz partnerzy konkursu mają prawo przydzielenia indywidualnych nagród
 3. Finał
  • Finał ma na celu wyłonienie laureatek konkursu Queen Of The Year.
  • Wybieranie laureatek następuje w wyniku głosowania przez jury.
  • Finał składa się z trzech części.
   • W pierwszej części finału przeprowadzane jest krótkie szkolenie do prezentacji w drugiej części finału.
   • W trzeciej części finału uczestniczki prezentują się w strojach kąpielowych oraz sukienkach koktajlowych.
   • W trzeciej części finału zostają ogłoszone wyniki
  • Organizator zastrzega sobie prawo do dołożenia dodatkowego wyjścia uczestniczek np. w strojach projektantów bądź w strojach dostarczonych przez sponsorów.
  • Jurorzy głosują przydzielając punkty w skali 1-5 za każde wyjście
  • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do możliwości organizowania internetowego finału w celu wyłonienia miss internautów.
  • Sponsorzy oraz partnerzy konkursu mają prawo przydzielenia indywidualnych nagród

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

 1. Warunkiem wzięcia udziału w wyborach jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej przygotowanej przez organizatorów.
 2. W wyborach mogą brać udział które w danym roku kalendarzowym ukończą lub ukończyły 17 lat . Żadne inne kryteria, w szczególności: stan cywilny, posiadanie dzieci - nie mają znaczenia.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w wyborach kandydatek niepełnoletnich jest pisemna zgoda rodziców, bądź opiekunów prawnych.
 4. W konkursie uczestniczyć mogą kandydatki, które startowały w poprzednich edycjach konkursu
 5. Kandydatki pokrywają następujące koszty uczestnictwa w konkursie, o ile organizator nie postanowi inaczej:
  • koszty podróży,
  • koszty wyżywienia i zakwaterowania,
 6. Każda z kandydatek obowiązana jest przygotować na własny koszt kostium kąpielowy (bikini), sukienkę koktajlową do prezentacji na scenie oraz odpowiednie do nich obuwie na wysokim obcasie ( tzn. szpilki).

V. NAGRODY

 1. Miss Queen Of The Year, szarfa tytułowa, prawo do reprezentowania Polski w międzynarodowych konkursach piękności, z którymi Queen Of The Year ma podpisane kontrakty.
 2. 1,2 Vice Miss Queen Of The Year: szarfy tytułowe, prawo do reprezentowania Polski w wybranych konkursach piękności, z którymi Queen Of The Year ma podpisane kontrakty.
 3. Inne tytuły komplementarne – szarfa tytułowa
 4. Wyboru reprezentantki na konkursy międzynarodowe dokonuje Queen Of The Year.

VI. NAGRODY POZAREGULAMINOWE

 1. Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą przydzielone laureatkom i finalistkom na zasadach uzgodnionych przez Queen Of The Year  z fundatorami nagród.

VII OBOWIĄZKI ORAZ PRZYWILEJE FINALISTEK QUEEN OF THE YEAR

 1. Miss Queen Of The Year ma obowiązek uhonorowania swojej następczyni
  • W przypadku nieobecności Miss Queen Of The Year obowiązek uhonorowania nowej Miss Queen Of The Year przejmuje I Vice Miss.
  • W przypadku nieobecności Miss Queen Of The Year oraz I Vice Miss obowiązek uhonorowania nowej Miss Queen Of The Year przejmuje II Vice Miss.
 2. Obowiązkiem laureatek konkursu jest wyrażenie zgody na wykorzystywanie ich wizerunku w promocji konkursu Queen Of The Year
 3. Laureatki konkursu Queen Of The Year mają obowiązek dbać o dobre imię konkursu.
 4. Laureatki konkursu Queen Of The Year mają obowiązek promować konkurs Queen Of The Year
 5. Laureatki konkursu mają przywilej darmowego wstępu na wszystkie płatne imprezy odbywające się w klubie Nova Maska w Warszawie.
 6. Laureatki konkursu Queen Of The Year nie są związane z konkursem Queen Of The Year umową na wyłączność, mają prawo do startowania w innych konkursach oraz innych projektach komercyjnych.
 7. Każda z Laureatek zachowuje dożywotnio tytuł otrzymany w Konkursie
 8. Uczestniczki Konkursu zobowiązane są nie komentować publicznie werdyktów Jury Konkursu poszczególnych etapów, a ewentualne wnioski zgłaszać bezpośrednio do Organizatora konkursu Queen Of The Year.
VII REGULAMIN PLEBISCYTU SMS NA MISS PUBLICZNOŚCI I i II PÓŁFINAŁU QUEEN OF THE YEAR 
1. Plebiscyt nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm).
2. Udział Uczestników w Plebiscycie odbywa się poprzez oddanie głosu za pośrednictwem wiadomości SMS Premium (wiadomość SMS o podwyższonej wartości). 
3. Plebiscyt ma na celu wyłonienie spośród kandydatek zakwalifikowanych do połófinału Queen Of The Year tytułu „MISS PUBLICZNOŚCI I PÓŁFINAŁU” oraz „MISS PUBLICZNOŚCI II PÓŁFINAŁU”.
4. Uczestnictwo w Plebiscycie ma charakter dobrowolny, przy czym za każdy głos oddany na wybraną kandydatkę Operator, w którego sieci znajduje się karta SIM/USIM pobierze opłatę, o której mowa w 7 Regulaminu.
5. Aby przystąpić do Plebiscytu Uczestnik powinien wysłać wiadomość SMS pod numer 71480 o treści: TYP. C numer castingu, N numer półfinalistki 
6. Przykładowa treść SMS-a: TYP.CXXNZZ (gdzie X to numer castingu a ZZ numer kandydatki). 
7. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS pod numer 71480 wynosi: 2zł netto (2.46zł z VAT)
8. Udział w Plebiscycie wziąć można wysyłając SMS na numer 71480 do dnia I Półfinału do godziny 18:00
9. Do uczestnictwa w Plebiscycie nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
10. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Plebiscytu.
11. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w Plebiscycie.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. udział w Plebiscycie przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego;
b. problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
c. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Plebiscytu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Plebiscytu. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych głosów przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi.
14. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
15. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres biura Organizatora.
16. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Reklamacje należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia Plebiscytu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania Plebiscytu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Plebiscytu. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Plebiscytu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora.
19. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w trakcie trwania Głosowania, dodatkowych bezpłatnych wiadomości SMS w odpowiedzi na Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika na numer wskazany w materiałach promocyjnych. Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały informacje o głosowaniu i dotyczyć będą wyłącznie kwestii związanych z urządzanymi wyborami miss Queen Of The Year
20. Organizator powierza techniczną obsługę Plebiscytu Partnerowi technologicznemu, firmie Atom.SMS.
21. Organizator nie zwraca osobom, których wiadomości SMS nie dotarły pod podany numer w określonych w regulaminie terminach, kosztów wysłania tych wiadomości.
22. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające przeprowadzenie Serwisu.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, których skutkiem będzie dostarczenie głosów widzów do Organizatora poza regulaminowym czasem, a przez to brak możliwości ich uwzględnienia w Plebiscycie.
24. Opłata za zgłoszenie SMS naliczana jest przez operatorów telekomunikacyjnych bez względu na porę dostarczenia.
25. Na każdy SMS wysłany przez Uczestnika Plebiscytu Partner technologiczny odpowie wysyłając potwierdzenie przyjęcia głosu
26. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem głosowania rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
27. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
28. Uczestnik plebiscytu W związku z Ustawą z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr.133. poz.882) o ochronie danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Queen Of The Year oraz wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z konkursem  drogą mailową oraz telefoniczną.
 
IX REGULAMIN PLEBISCYTU SMS NA MISS PUBLICZNOŚCI QUEEN OF THE YEAR
1. Plebiscyt nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm).
2. Udział Uczestników w Plebiscycie odbywa się poprzez oddanie głosu za pośrednictwem wiadomości SMS Premium (wiadomość SMS o podwyższonej wartości). 
3. Plebiscyt ma na celu wyłonienie spośród kandydatek zakwalifikowanych do połófinału Queen Of The Year tytułu „MISS PUBLICZNOŚCI QUEEN OF THE YEAR).
4. Uczestnictwo w Plebiscycie ma charakter dobrowolny, przy czym za każdy głos oddany na wybraną kandydatkę Operator, w którego sieci znajduje się karta SIM/USIM pobierze opłatę, o której mowa w 7 Regulaminu.
5. Aby przystąpić do Plebiscytu Uczestnik powinien wysłać wiadomość SMS pod numer 71480 o treści: TYP. P numer półfinału, N numer finalistki 
6. Przykładowa treść SMS-a: TYP.PXXNZZ (gdzie X to numer półfinału a ZZ numer kandydatki). 
7. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS pod numer 71480 wynosi: 2zł netto (2.46zł z VAT)
8. Udział w Plebiscycie wziąć można wysyłając SMS na numer 71480 do dnia Finału do godziny 18:00
9. Do uczestnictwa w Plebiscycie nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
10. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Plebiscytu.
11. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w Plebiscycie.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. udział w Plebiscycie przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego;
b. problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
c. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Plebiscytu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Plebiscytu. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych głosów przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi.
14. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
15. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres biura Organizatora.
16. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Reklamacje należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia Plebiscytu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania Plebiscytu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Plebiscytu. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Plebiscytu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora.
19. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w trakcie trwania Głosowania, dodatkowych bezpłatnych wiadomości SMS w odpowiedzi na Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika na numer wskazany w materiałach promocyjnych. Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały informacje o głosowaniu i dotyczyć będą wyłącznie kwestii związanych z urządzanymi wyborami miss Queen Of The Year
20. Organizator powierza techniczną obsługę Plebiscytu Partnerowi technologicznemu, firmie Atom.SMS.
21. Organizator nie zwraca osobom, których wiadomości SMS nie dotarły pod podany numer w określonych w regulaminie terminach, kosztów wysłania tych wiadomości.
22. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające przeprowadzenie Serwisu.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, których skutkiem będzie dostarczenie głosów widzów do Organizatora poza regulaminowym czasem, a przez to brak możliwości ich uwzględnienia w Plebiscycie.
24. Opłata za zgłoszenie SMS naliczana jest przez operatorów telekomunikacyjnych bez względu na porę dostarczenia.
25. Na każdy SMS wysłany przez Uczestnika Plebiscytu Partner technologiczny odpowie wysyłając potwierdzenie przyjęcia głosu
26. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem głosowania rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
27. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
28. Uczestnik plebiscytu W związku z Ustawą z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr.133. poz.882) o ochronie danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Queen Of The Year oraz wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z konkursem  drogą mailową oraz telefoniczną.