REGULAMIN CASTINGU INTERNETOWEGO

 1. Casting internetowy ma za zadanie wyłonić półfinalistki konkursu Queen Of The Year
 2. Półfinalistki wybierane są na podstawie głosowania jury oraz plebiscytu sms
 3. Na podstawie głosowania jury wybierane jest minimum 20 półfinalistek, które uzyskały największa ilość głosów
 4. W przypadku jeśli ilość zgłoszeń do castingu internetowego będzie mniejsza niż 20,  organizator zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dopuszczonych kandydatek
 5. Na podstwaie plebiscytu SMS wybieranych jest 20 uczestniczek z największa ilością głosów, które zostaną dopuszczone do półfinału,w przypadku kiedy nie będzie dwudziestu kandydatek z ilością głosów większą bądź równą  jeden organizator zastrzega sobie prawo do przepuszczenia jedynie kandydatek z większą lub równą ilością głosów niż jeden.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości kandydatek przepuszczonych do półfinału.
 7. W castingu internetowym mogą brać wyłącznie udział kandydatki, które ukończyły 18 lat.
 8. W celu udziału w casstingu internetowym należy uzupełnić formularz:
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnego uzupełnienia formularzu
 10. Szczegóły dotyczace głosowania SMS zostaną wysłane drogą mailową bądź sms
 11. Zgłoszenia wysyłać można do dnia 23.09.2016
 12. Kandydatka oświadcza, że ma pełne prawo wykorzystywać zdjęcie użyte w formularzu.
 13. Kandydatka zezwala na wykorzystywanie oraz modyfikowanie zdjęcia wysłanego za pośrednictwem formularza.
 14. Kandydatka oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku, zamieszczanie zdjęć, programów telewizyjnych, filmów oraz wideoklipów ze swoją osobą, wykonanych w trakcie castingów, eliminacji, wyborów, imprez promocyjnych, sesji zdjęciowych, na stronach:  www.queenoftheyear.pl, www.nova-maska.pl, na Facebook Queen Of The Year oraz Nova Maska, na stronach partnerów konkursu, oraz we wszelkich materiałach reklamowych.
 15. W związku z Ustawą z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr.133. poz.882) o ochronie danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Queen Of The Year.
 16. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji związanych z konkursem  drogą mailową oraz telefoniczną.
 17. Wyrażam zgodę na przesyłanie wiadomości marketingowych od pratnerów konkursu  drogą mailową oraz telefoniczną.

 

REGULAMIN PLEBISCYTU SMS NA CASTING INTERNETOWY QUEEN OF THE YEAR

 

 1. Plebiscyt nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm).
 2. Udział Uczestników w Plebiscycie odbywa się poprzez oddanie głosu za pośrednictwem wiadomości SMS Premium (wiadomość SMS o podwyższonej wartości).
 3. Plebiscyt ma na celu wyłonienie półfinalistek Queen Of The Year
 4. Uczestnictwo w Plebiscycie ma charakter dobrowolny, przy czym za każdy głos oddany na wybraną kandydatkę Operator, w którego sieci znajduje się karta SIM/USIM pobierze opłatę, o której mowa w 7 Regulaminu.
 5. Aby przystąpić do Plebiscytu Uczestnik powinien wysłać wiadomość SMS pod numer 71480 o treści: TYP.NR numer kandydatki
 6. Przykładowa treść SMS-a: TYP.NRZZ (gdzie ZZ numer kandydatki).
 7. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS pod numer 71480 wynosi: 2zł netto (2.46zł z VAT)
 8. Udział w Plebiscycie wziąć można wysyłając SMS na numer 71480 do dnia 30.09.2016 do godziny 16:00
 9. Do uczestnictwa w Plebiscycie nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
 10. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Plebiscytu.
 11. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w Plebiscycie.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • udział w Plebiscycie przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego;
  • problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
  • udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Plebiscytu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Plebiscytu. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych głosów przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi.
 14. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 15. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres biura Organizatora.
 16. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Reklamacje należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia Plebiscytu.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania Plebiscytu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Plebiscytu. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Plebiscytu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w trakcie trwania Głosowania, dodatkowych bezpłatnych wiadomości SMS w odpowiedzi na Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika na numer wskazany w materiałach promocyjnych. Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały informacje o głosowaniu i dotyczyć będą wyłącznie kwestii związanych z urządzanymi wyborami miss Queen Of The Year
 20. Organizator powierza techniczną obsługę Plebiscytu Partnerowi technologicznemu, firmie Atom.SMS.
 21. Organizator nie zwraca osobom, których wiadomości SMS nie dotarły pod podany numer w określonych w regulaminie terminach, kosztów wysłania tych wiadomości.
 22. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające przeprowadzenie Serwisu.
 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, których skutkiem będzie dostarczenie głosów widzów do Organizatora poza regulaminowym czasem, a przez to brak możliwości ich uwzględnienia w Plebiscycie.
 24. Opłata za zgłoszenie SMS naliczana jest przez operatorów telekomunikacyjnych bez względu na porę dostarczenia.
 25. Na każdy SMS wysłany przez Uczestnika Plebiscytu Partner technologiczny odpowie wysyłając potwierdzenie przyjęcia głosu
 26. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem głosowania rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 27. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 28. Uczestnik plebiscytu W związku z Ustawą z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr.133. poz.882) o ochronie danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Queen Of The Year oraz wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z konkursem  drogą mailową oraz telefoniczną.
 29. Dwadzieścia uczestniczek z największa ilością głosów zostanie dopuszczonych do półfinału,w przypadku, kiedy nie będzie dwudziestu kandydatek z ilością głosów większą bądź równą niż jeden organizator zastrzega sobie prawo do przepuszczenia jedynie kandydatek z większą lub równą ilością głosów niż jeden.
 30. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości kandydatek przepuszczonych do półfinału.